1. A Miss Rebel Kft. oldalainak felhasználásának feltételei

1.1 A Miss Rebel Kft. oldalak megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Miss Rebel Kft. oldalakon feltüntetett, felhasznált és a Miss Rebel Kft. oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti.

1.2 A Miss Rebel Kft. oldalakon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az Üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az Üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a Miss Rebel Kft. oldalak felhasználója – az on-line hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

1.3 A Miss Rebel Kft. oldalak részét képező linkgyűjtemények esetében az adott weboldalon közzétett linkek tematikus összeválogatása és elrendezése tekintetében az adott oldal szerkesztőjét illetik az e szerkesztői tevékenysége eredményeképpen keletkezett szerzői illetve alkotói jogok, azonban a linkgyűjtemények bármilyen formában történő felhasználása az Üzemeltető kizárólagos jogosultsága és arra harmadik személynek csak az Üzemeltető adhat engedélyt az 1.2 pont alapján. Az adott aloldal szerkesztője jogainak tiszteletben tartásával a szerkesztők jogait sértő magatartások ellen az Üzemeltető is jogosult fellépni.

1.4 A Miss Rebel Kft. oldalak tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a Miss Rebel Kft. oldalak tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az Üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól a Miss Rebel Kft. oldalak bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a Miss Rebel Kft. oldalak valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a Miss Rebel Kft. oldalakra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a Miss Rebel Kft. nyitóoldalára (http://www.uzletkozvetito.hu) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a “forrás: Miss Rebel Kft.” megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

2. Felelősség a szolgáltatásért

2.1 A Miss Rebel Kft. oldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a Miss Rebel Kft. oldalakon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy a Miss Rebel Kft. oldalak vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas komponenst. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát a Miss Rebel Kft. oldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a Miss Rebel Kft. oldalak tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

2.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban az Üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

2.3 Az alábbi pontok érintetlenül hagyása mellett az Üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét a Miss Rebel Kft. oldalakon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a Miss Rebel Kft. oldalak használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. Az Üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, azok tartalmáért és fenntartja a jogot hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az adott szolgáltatásra az Üzemeltető által meghatározott szabályok szerint. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által a Miss Rebel Kft. oldalakon elhelyezett vagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a Miss Rebel Kft. oldalakon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy akár valamely a 2.4 pontban meghatározott lap.hu oldal szerkesztője vagy bármely más harmadik személy valamely más harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő tartalmat helyezett el a Miss Rebel Kft. oldalakon, a jogsértő tartalmat akár előzetes figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatja és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért való felelősséget az adott tartalom elhelyezéséért felelős személyre hárítja. Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak az Üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

2.4 Az oldalakon (azaz az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló oldalszerkesztők által gondozott és elérhetővé tett oldalakon) elérhetővé tett tartalom tekintetében az elektronikus kereskedelmi törvény értelmében az adott oldal szerkesztője minősül szolgáltatónak, így az ezen oldalakon hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért illetve kárért közvetlenül az adott aloldal szerkesztője tartozik felelősséggel és a felelősség alól történő mentesülés érdekében is e személy jogosult eljárni. Az Üzemeltető ugyanakkor vállalja, hogy az aloldalak szerkesztőinek e felelősségük alóli mentesülése érdekében minden esetben úgy jár el ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

2.5 Az egyéb Miss Rebel Kft. oldalak vonatkozásában a 2.4 pont szerinti felelősség az Üzemeltetőt terheli. Az Üzemeltető minden ilyen esetben az elektronikus kereskedelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el és a jogszabályt sértő információról történő tudomásszerzése esetén haladéktalanul intézkedik az adott információra mutató link eltávolításáról illetve az információ saját szolgáltatásának keretein belül történő elérhetőségének megszüntetéséről. Az Üzemeltető a törvény 13. §-a által szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás esetében és során a legteljesebb mértékben együttműködik a jogsérelmet szenvedett jogosulttal. Ezen felül az Üzemeltető az általa elérhetővé tett hivatkozások illetve az azok által elérhető weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

3. A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei

A Miss Rebel Kft. oldalak felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.