Az adatkezelő adatai:

Név: Miss Rebel Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-159248
Bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24122544-2-13
Telefonszám: +36 30 697 6353
e-mail: info@www.missrebel.hu

Adatvédelmi tisztviselő a társaságnál nincs. Az adatkezelésért felelős személy a Miss Rebel Kft. ügyvezetője Szász Zsuzsanna.

1. Áttekintés

1.1 Cégünk komolyan veszi az Ön adatainak védelmét és biztonságát. Üzleti életünk részeként gyűjtünk és használunk információt illetve „adatot” Önről annak érdekében, hogy fenntartsunk, illetve tovább fejlesszük a kapcsolatunkat Önnel. Adatvédelem és biztonság tekintetében meg kívánunk felelni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) előírásai szerinti jogszabályi kötelezettségeinknek. Kötelességünk tájékoztatást adni adatvédelmi szabályainkról.

1.2 Az általános szabályzat minden személyes adatra vonatkozik, amelyet tárolunk.

1.3 A cégünk a jelen szabályzatban leírt módon védi Ön adatainak biztonságát.

1.4 Az adatokat addig tároljuk, ameddig azokra szükség van a rögzítés időpontjában felmerült eredeti cél érdekében, vagy addig, amíg 7. rész szerinti hozzáférési kérelemben a törlést kérik.

1.5 Ez a szabályzat leírja, hogyan tárolja és használja cégünk Önről a tudomására jutott információkat és elmagyarázza, hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik ezen adatok tekintetében.

2. Adatvédelmi elvek

2.1 A személyes adatokat hat „Adatvédelmi elv” betartásával kell feldolgozni. Ezek:

 • a feldolgozásnak korrektnek, jogszabályoknak megfelelőnek és átláthatónak kell lennie;
 • az adatgyűjtésnek és feldolgozásnak csak előre meghatározott, világos és törvényes célja lehet;
 • megfelelő, fontos és a cél eléréséhez szükséges mértékű adatok feldolgozása lehetséges;
 • az adatoknak pontosnak és helyesnek kell lenniük. Minden helytelen adatot törölni vagy késedelem nélkül javítani szükséges;
 • nem szabad tovább megőrizni az adatokat, mint ami a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges; és
 • a feldolgozásnak biztonságosnak kell lennie.

Ezen elvek betartásáért felelősek vagyunk, és tudnunk kell bizonyítani az ezeknek való megfelelésünket.

3. Hogyan védjük a személyes adatokat

3.1 A „személyes adat” azon az információk, amelyek egy létező személyre vonatkoznak, és amelyek önmagukban, vagy azokkal az információkkal együtt, melyek valószínűleg a birtokunkba kerülhetnek, alkalmasak ezen személy azonosítására.

3.2 Ez a szabályzat minden személyes adatra vonatkozik, akár elektronikusan, akár papíron, vagy más módon tároljuk.

3.3 Amennyiben weboldalunkra látogat, a szervereink alapértelmezésben tárolják az Ön internetszolgáltatójának adatait, azt a weboldalt, ahonnan ellátogat hozzánk, az Ön által nálunk meglátogatott oldalakat, valamint látogatásának dátumát és időtartamát.

3.4 A személyes adatok normál üzleti tevékenységünk során jutnak birtokunkba.

3.5 A kezelt személyes adatok köre:

 • név;
 • e-mail cím;
 • cég neve;
 • cég címe;
 • az Ön neme;
 • Skype címe;
 • mobiltelefon száma;
 • beosztása;

3.6 A fenti adatokat Ön a honlapon történő regisztráció során adja meg. A regisztrációval Ön hozzájárul a személyes adatainak rögzítéséhez, tárolásához, azok kezeléséhez.

3.7 Semmilyen adatot, információt nem tárolunk, melyet a GDPR különleges adat kategóriaként kezel.

3.8 Amikor a weboldalunkat meglátogatja a Google Analitics adatokat gyűjt. Az így gyűjtött információk tekintetében, illetve arról, hogy ez hogyan kerülhető el az Ő internetoldaluk ad tájékoztatást.

3.9 A missrebel.hu weboldalhoz való látogatás során a missrebel.hu küld egy vagy több cookie-t – ami egy sor alfanumerikus karaktert tartalmazó kis szöveges fájl, – a számítógépre, amely egyértelműen azonosítja a böngészőt. Kétféle cookie-t alkalmazunk, session cookie-t és állandó cookie-t. Az állandó cookie a merevlemezen marad a böngésző bezárását követően. A böngésző további látogatások alkalmával is használhatja az állandó cookie-t. Az állandó cookie-k eltávolításának módja a böngésző súgójában található. A session cookie ideiglenes, és eltűnik a böngésző bezárásakor. Ön beállíthatja a böngészőjét, hogy minden cookie-t visszautasítson vagy jelezze amikor egy a cookie el van küldve. Előfordulhat, hogy némely szolgáltatás vagy funkció nem működik megfelelően, ha a cookie-k használata ki van kapcsolva.

3.10 A missrebel.hu log fájlokat használ. A log fájl információt automatikusan kiadja a böngésző hányszor Ön megtekinti a weboldalt. Amikor Ön regisztrál vagy ellátogat a missrebel.hu weboldalra, a szerverünk automatikusan megjegyez bizonyos információt amelyet a böngésző kiküld az oldal látogatásakor. Ezek a szerver logok olyan információt tartalmazhatnak mint a weboldal kérés, IP cím, böngésző típus, böngésző nyelve, a referencia/exit oldalak, az URL-k, platform típusa, kattintások száma, domain nevek, landing page, látogatott oldalak, ezek rendszere, az egyes oldalakon való időtöltés tartama, a kérés dátuma és ideje, és egy vagy több cookie amely azonosítja a böngészőt.

4. Hogyan definiáljuk az adatkezelés fogalmát

4.1 „Adatkezelés” alatt a személyes adatokkal végzett összes tevékenységet értjük, például:

4.2

 • adatgyűjtés, adatrögzítés, rendezés, strukturálás, tárolás;
 • adatátvétel vagy módosítás;
 • visszakeresés, egyéb felhasználás;
 • adatátvitel, terjesztés, rendelkezésre bocsátás;
 • sorba rendezés vagy összevonás; és
 • korlátozás, megsemmisítés vagy törlés.

Ebbe beletartozik a személyes adatok kezelése egy tárolási rendszer részeként vagy egy automatikus rendszer által.

5. Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

5.1 Cégünk az Ön személyes adatait az Infotv. előírásainak megfelelően kezeli.

5.2 Annak érdekében, hogy elkerüljük a véletlen vagy szándékos manipulációt, adatvesztést, sérülés vagy illetéktelen személyek hozzáférését, adatkezelésünk során használunk titkosítást, jelszavas védelmet és biztonsági mentéseket.

5.3 Személyes adatokat kezelünk:

 • miközben szerződéses kötelezettségeinket teljesítjük (eladási vagy beszerzési szerződések és ajánlatok) vagy
 • amikor úgy gondoljuk, hogy jogosultak vagyunk felhívni az Ön figyelmét termékeinkre, vagy cégünk, cégcsoportunk tevékenységére.
 • online rendelés és online ügyintézés során, amikor a 3.5 pontban rögzített adatokat kérjük Öntől.
 • amikor erre jogszabály kötelez minket.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel semmilyen más célra anélkül, hogy Önt erről értesítenénk, illetve tájékoztatnánk, hogy milyen jogszabályi alapon tesszük ezt.

6. Személyes adatainak megosztása

6.1 Nem tesszük elérhetővé az Ön személyes adatait harmadik személynek.

6.2 Az Ön személyes adatait nem adjuk ki az Európai Gazdasági Térségből. Ha erre mégis sor kerülne, arról értesítjük és tájékoztatást adunk milyen módon védjük az Ön adatainak biztonságát.

6.3 A speciális GDPR alkalmazotti szabályozás tartalmazza, hogyan védjük alkalmazottaink adatait.

6.4 Amennyiben harmadik személynek hozzáférése volna személyes adatokhoz, biztosítjuk, hogy rendelkeznie kell megfelelő szabályzattal az adatvédelemre, mely megfelel a GDPR követelményeinek és elveinek.

7. Tájékoztatási kérelem

7.1 Amennyiben tudni szeretné, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, küldenie kell egy tájékoztatási kérelmet a kapcsolattartásra fenntartott e-mail címre ez a info@www.missrebel.hu. Joga van ahhoz, hogy az átadott adatokról az információt rendezett, naprakész és gépen olvasható formában kérje. A válaszadásra a GDPR rendelkezéseinek megfelelően 1 hónapon belül sor kerül, kivéve, ha a kérés komplex vagy sok adatot érint, ebben az esetben válaszadási idő további 2 hónappal meghosszabbíthat.

7.2 A tájékoztatás általában ingyenes.

8. Az Ön jogai

8.1 Önnek joga van megtudni, milyen személyes adatait dolgozzuk fel, hogyan és milyen szabályozás alapján.

8.2 A 7.1 és a 8.3-tól 8.8 pontig terjedő kérdésekben írásos megkeresést kell küldenie a következő e-mail címre: info@www.missrebel.hu

8.3 Önnek kérelem formájában (lásd 7-es bekezdés) joga van megtudni, milyen személyes adatokat tárolunk.

8.4 Kérheti hibás személyes adatainak javítását.

8.5 Kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben erre nem volt törvényes felhatalmazásunk.

8.6 Kérheti, hogy a személyes adataihoz való hozzáférést korlátozzuk már a törlési, módosítási, jogi kifogási kérelmének időpontjától.

8.7 Jogában áll személyes adatainak feldolgozását megtagadni abban az esetben, ha a mi eljárásunk ugyan jogos, de Ön úgy gondolja, hogy az Ön jogai és érdekei fontosabbak és erre minket felkér.

8.8 Kifogással élhet, amennyiben az Ön személyes adatait direkt marketing céljára használjuk fel. Lehetőséget adunk az Ön számára, hogy a jövőbeni direkt e-mail kampányokról leiratkozzon, de megtarthatjuk személyes adatait, amennyiben jogos üzleti okok miatt ezt szükségesnek ítéljük.

8.9 Jogában áll tájékoztatást kapni, amennyiben egy adatvédelmi incidens merül fel az Ön személyes adataival kapcsolatban.

8.10 Reklamációval élhet az Adatkezelő ügyvezetőjénél. Jogellenes adatkezelés esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható

8.11 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, pf. 5.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 06-1/391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.12 Az adatkezelési szabályzat alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információs-szabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlamant és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet (GDPR)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi C. törvény a számvitelről (Számv.Tv.)
 • évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)